Giá Heo Hơi 09/03/2021

BẢNG GIÁ HEO HƠI HÔM NAY 09.03.2021

Tin tức thị trường Giá Lợn Hơi cập nhật hằng ngày. Nguồn: Giá Heo Hơi

Giá heo hơi hôm nay 9/3 điều chỉnh nhẹ, tăng/giảm trái chiều tại một số địa phương trên toàn quốc. Ngày 8/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết.

Bảng Giá Heo Hơi Lợn Hơi cập nhật hôm nay!

Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay dao động trong khoảng từ 75.000 – 76.000 đồng/kg. Tại tỉnh Thái Nguyên, giá lợn hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg và ở mức 76.000 đồng/kg. Một số địa phương khác cũng ghi nhận ngưỡng 76.000 đồng/kg, gồm Bắc Giang, Yên Bái, Hưng Yên, Nam Định và Phú Thọ. Các tỉnh thành còn lại tiếp tục giao dịch ổn định tại mốc 75.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay nhích nhẹ so với hôm qua và dao động trong khoảng 74.000 – 77.000 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Bình Thuận tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại mốc 75.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 74.000 đồng/kg tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Tại khu vực miền Nam, giá heo hơi hôm nay điều chỉnh trái chiều ở một số địa phương và dao động trong khoảng từ 74.000 – 78.000 đồng/kg. Sau khi tăng 1.000 đồng/kg, tỉnh Đồng Nai hiện ghi nhận ngưỡng 74.000 đồng/kg. Trái lại, tỉnh Bến Tre giảm nhẹ 1.000 đồng/kg về mốc 76.000 đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hết tháng 2/2021, tổng đàn lợn đạt 27,3 triệu con, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng đàn lợn của 16 doanh nghiệp và các trang trại chăn nuôi lớn, thời điểm hiện tại đã lên tới 5,46 triệu con, tăng 71% so với trước khi xảy ra dịch tả lợn châu Phi và tăng 64,3% so với cùng thời kỳ năm trước.

Trong thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đã liên tục phản ánh việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết tại một số địa phương như: Hải Dương, Đồng Nai, Hà Nội… Để ngăn chặn triệt để hành vi vi phạm trên, ngày 8/3, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cá nhân không được vận chuyển, giết mổ, buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm của chúng; tuân thủ quy định về nghiêm cấm việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ động vật mắc bệnh, chết để sử dụng làm thực phẩm tại khoản 8, khoản 9 và khoản 18 Điều 13 của Luật Thú y.

Lực lượng công an, quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với lực lượng thú y tổ chức điều tra, đấu tranh, triệt phá việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết và sản phẩm của chúng trên địa bàn.

Các trạm, chốt kiểm dịch động vật đầu mối giao thông phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn với mục đích để giết mổ; tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn tại nơi xuất phát.

Các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển, giết mổ và buôn bán lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết, sản phẩm của chúng; áp dụng đồng bộ các hình thức xử phạt theo đúng quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, điểm a khoản 12, điểm b và điểm c khoản 13 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và quy định pháp luật khác có liên quan; đồng thời công khai danh sách, địa chỉ các cơ sở vi phạm, giết mổ, buôn bán thịt lợn nghi mắc bệnh, lợn bệnh, lợn chết để người tiêu dùng biết.


Thuốc Thú Y | Giá Thủy Sản


(March 9, 2021) In the North, the live hog price today ranges from 75,000 to 76,000 VND / kg. In Thai Nguyen province, the live pig price decreased slightly by 1,000 VND / kg and at 76,000 VND / kg. Some other localities also recorded a threshold of 76,000 VND / kg, including Bac Giang, Yen Bai, Hung Yen, Nam Dinh and Phu Tho. The remaining provinces continued to have stable transactions at VND 75,000 / kg.

In the Central region, the Central Highlands, the live hog price today inched slightly compared to yesterday and fluctuated between 74,000 and 77,000 VND / kg. Accordingly, Binh Thuan province increased 1,000 VND / kg, currently purchased at 75,000 VND / kg. The lowest price in the region is 74,000 VND / kg in the two provinces of Quang Binh and Quang Tri.

In the South, the live hog price today adjusted in opposite directions in some localities and fluctuated between 74,000 and 78,000 VND / kg. After increasing VND 1,000 / kg, Dong Nai province is now recording a threshold of VND 74,000 / kg. In contrast, Ben Tre province slightly decreased 1,000 VND / kg to 76,000 VND / kg.

According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, by the end of February 2021, the total herd of pigs reached 27.3 million, an increase of 16.2% over the same period in 2020. Of which, the total number of pigs was 16 enterprises and 16 enterprises. Large livestock farms, currently up to 5.46 million heads, up 71% compared to before the outbreak of African swine fever and 64.3% increase over the same period last year.

In the past time, the mass media has continuously reflected the transportation, trade and slaughter of infected pigs, sick pigs, dead pigs in some localities such as Hai Duong, Dong Nai, Hanoi ... In order to completely prevent the above violation, on March 8, the Ministry of Agriculture and Rural Development issued a written request to the People's Committees of the provinces and centrally-run cities to propagate widely to the groups. organizations and individuals are not allowed to transport, slaughter and trade pigs suspected of being infected with diseases, pigs, dead pigs and their products; Comply with the regulations on prohibiting the transportation, trading and slaughter of infected and dead animals for use as food in Clauses 8, 9 and 18, Article 13 of the Veterinary Law.

The police and market managers coordinate closely with the veterinary force to investigate, fight and destroy the transportation, slaughter and trade of pigs suspected of being infected, sick pigs, dead pigs and products. of them in the area.

The traffic hubs and animal quarantine stations coordinate with relevant agencies to strictly control the transport of pigs for the purpose of slaughter; increase control of pig transport at departure.

Local authorities intensified inspection, inspection and strictly handled the transportation, slaughtering and trading of pigs suspected of being infected with diseases, pigs, dead pigs, and their products; Applying uniform sanctioning forms in accordance with Clause 2, Clause 4, Clause 5, Point a Clause 12, Point b and Point c Clause 13 Article 20 of Decree No. 90/2017 / ND-CP dated 31 / 7/2017 of the Government stipulates the sanctioning of administrative violations in the veterinary sector and other relevant laws; at the same time, publicizing the list and addresses of establishments that violate, slaughter, and trade in suspected pork, sick pigs and dead pigs for consumers to know.

Comments

CẬP NHẬT GIÁ HEO HƠI
Giá thịt heo, lợn

Popular Posts